پاسخ تمرینات فصل نهم ریاضی هفتم

صفحه 117 کتاب درسی

1- جدول رو به رو تعداد و شماره کفش ساکنان یک ساختمان را نشان می دهد.

اگر در یک مغازه فقط کفش های کوچکتر از شماره 40 فروخته شود، چند نفر از ساکنان این ساختمان می توانند از این مغازه کفش بخرند؟

پاسخ تمرینات صفحه 117 ریاضی هفتم

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل نهم - گام به گام - دانلود - جواب - آمار و احتمال

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل نهم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)