پاسخ تمرینات فصل نهم ریاضی هفتم

صفحه 114 کتاب درسی

1- میزان بارندگی در شهر رشت طی یک سال در هر ماه به شرح زیر بوده است.

(واحد اندازه گیری می لی متر است)

پاسخ تمرینات صفحه 114 ریاضی هفتم

جواب تمرینات ریاضی هفتم فصل نهم

جدول داده ها و نمودار ستونی آن را با انتخاب مقیاس مناسب رسم کنید؛ سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) میزان بارندگی در یک ماه یعنی چه؟

ب) بیشترین و کمترین مقدار بارندگی در چه ماه هایی بوده است؟

ج) پرباران ترین فصل شامل چه ماه هایی است؟

د) در کدام ماه ها وضعیت هوا برای کارهای ساختمانی مناسب تر است؟

هـ) در چه ماه هایی بارندگی بیشتر از 140 میلی متر بوده است؟

و) میانگین ماهانه بارندگی این سال در شهر رشت چقدر است؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل نهم - گام به گام - دانلود - جواب - آمار و احتمال

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل نهم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)