پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی هشتم

صفحه 112 و 113 کتاب درسی

1- به کمک روشی که در درس یاد گرفته اید، مقدار هر یک از عددهای زیر را تا یک رقم اعشار به دست آورید.

جواب تمرینات ریاضی هشتم صفحه 112 و 113 فصل هفتم

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل هفتم - گام به گام - دانلود - جواب - توان و جذر

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل 7

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)