پاسخ تمرینات فصل پنجم ریاضی نهم

صفحه 10 کتاب درسی

1- مجموعه {A= {-2,-1,0,1,2 را در نظر بگیرید. کدام یک از مجموعه های زیر باهم برابر است؟

پاسخ تمرینات صفحه 10 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - مجموعه ها

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)