پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی نهم

صفحه های 51 و 52 کتاب درسی

1- در شکل مقابل ABCD متوازی الاضلاع است و M و N و P و Q وسط های اضلاع متوازی الاضلاع اند، ثابت کنید : MN=PQ

جواب تمرینات صفحه 51 و 52 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)