پاسخ تمرینات فصل ششم ریاضی نهم

صفحه 100 و 101 کتاب درسی

1- خط به معادله تمرینات ریاضی نهم فصل ششم را رسم کنید.

الف) آیا نقطه جواب تمرینات ریاضی نهم صفحه 100 روی این خط است.

ب) مختصات نقطه های برخورد خط را با محورهای مختصات پیدا کنید.

ج) نقطه ای از این خط، به طول 1- را پیدا کنید.

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل ششم - گام به گام - دانلود - جواب - خط و معادله های خطی

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل ششم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)