پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 51 و 52 و 53 کتاب درسی

1- برای هر عدد رادیکالی زیر، اگر حاصل آن یک عدد صحیح است، جواب را بنویسید و در غیر این صورت دو عدد صحیح متوالی بنویسید که عدد رادیکالی مورد نظر بین آنها باشد.

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی صفحه 51 و 52 و 53

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - توان های گویا و عبارت های جبری

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)